Jak správně pečovat o pH metr

pH metry jsou velice citlivá zařízení a je nutné s nimi správně zacházet, jinak může velmi snadno dojít k jejich poškození. Pořídit si kvalitní přístroj na měření pH není levná záležitost. Nikdo z nás by určitě nechtěl, aby po pár měření pH metr přestal fungovat, nebo udával nepřesné hodnoty, což by kytičky mohlo značně poškodit. V tomto článku uvedu principy, jak s pH metry správně  zacházet, v případě nepřesného měření návod, jak přístroj znovu nakalibrovat.

Elektroda:

Největší péči potřebuje elektroda, pomocí které měříme pH. Délka životnosti elektrody činí za normálních podmínek nejméně 8-10 měsíců, v případě kvalitní údržby se dá životnost prodloužit až na 2 roky. Klasická skleněná elektroda se skládá ze skleněné membrány, diafragmy-což je pórovitá membrána, a elektrolytu-roztok uvnitř elektrody.

Jak postupovat při měření:

• Během měření se nedoporučuje ani přístroj, ani vlastní elektrodu držet v rukou (tím zamezímeskokům potenciálů mezi elektrodou a přístrojem). Pokud nelze jinak, přístroj držíme v jedné ruce a elektrodu v druhé.

• Měřící elektroda musí být ponořena až po referenční otvor (vždy dobře viditelný), aby měřila správně.

• Roztok, který měříme, by měl mít teplotu okolního vzduchu. Pouze v případě, kdy pH metr obsahuje i teplotní sondu, je možné pracovat s roztoky o různých teplotách. (Teplota má vliv na změřené pH – hodnota pH stejného roztoku je jiná při 25°C než při 75°C. Pouze při hodnotách pH kolem 7 je tento vliv zanedbatelný ).

• Vzorek nebo pufr před vlastním měřením řádně promícháme.

• Při použití míchadla dáváme pozor, aby během míchání nedošlo k poškození elektrody. Míchání roztoku během měření lehce snižuje změřenou hodnotu pH (až o desetinu).

• Během měření se elektroda nesmí dotýkat stěny ani dna nádoby, došlo by ke zkreslení hodnoty pH.

Kalibrace pH metru:

Většinou se postupuje podle návodu uváděného v příbalové příručce pH metru. Aby byla kalibrace přesná, potřebujeme dva kalibrační roztoky (pufry). Podle možností kalibrujeme přístroj tak, aby rozsah kalibrace přesahoval náš měřící rozsah.

Např. při měření:

Menších než pH 7, kalibrovat pomocí pufrů o pH 4,0 a pH 7,0

Větších než pH 7, kalibrovat pomocí pufrů o pH 7,0 a pH 10,0

Postup při kalibraci:

1. Pokud byli kalibrační roztoky v ledničce, necháme je ohřát na pokojovou teplotu, což je velmi důležité!

2. Odstraníme z elektrody ochrannou čepičku a její povrch opláchneme důkladně destilovanou vodou. Kapičky, které zůstaly na elektrodě opatrně otřeme savým nebof iltračním papírem.

3. Elektrodu nejdříve ponoříme do pufru o pH 7. Vždy používáme čerstvý pufr. Použité pufry nikdy nevracíme zpět do zásobní láhve s nepoužitými!

4. Vyčkáme několik sekund, než se pH ustálí a na displeji nastavíme přesnou hodnotu kalibračního roztoku (pH 7).

5. Před vnořením do druhého pufru, elektrodu opět důkladně omyjeme destilovanou vodou a osušíme.

6. Při kalibraci pomocí druhého pufru (o pH 4 nebo 10) postupujeme stejně jako při nastavení hodnoty pH 7.

7. Elektrodu opět několikrát opláchneme, osušíme a znovu vložíme do pufru o pH 7. Po nastavení této hodnoty je přístroj připraven k měření.  V příbalovém návodu daného pH metru se dočteme, jak přesně přístroj ovládat během kalibrace.

Jak často kalibrovat:

Interval mezi jednotlivými kalibracemi si musíme stanovit samy pokusně. Ze začátku pH kontrolujeme častěji, tím zjistíme periodu kalibrace. pH kontrolujeme pomocí kalibračního roztoku o pH 7. Interval mezi kalibracemi by neměl být delší než jeden týden. Pokud pH metr dlouho nepoužíváme, je nutné před novým měřením vždy nakalibrovat.

Údržba elektrody:

Pokud si chceme prodloužit životnost naší elektrody, je dobré dodržovat následující instrukce:

• Ochrannou čepičku skleněné membrány odstraníme a elektrodu vždy před každým měřením důkladně opláchneme destilovanou vodou. Tělo elektrody usušíme jemným hadříkem nebo filtračním papírem. Pravidelným oplachováním prodloužíme životnost elektrody, ale i zabráníme kontaminaci roztoků a měření bude přesnější.

• Je velmi důležité, aby skleněná membrána byla neustále vlhká. Není-li elektroda používána, musí být umístěna v plastikové nádobce či víčku, které obsahuje 3molární roztok KCl (chlorid draselný, postaru chlorid potaše). Někteří výrobci dodávají elektrodu zakrytou čepičkou s roztokem speciálního pufru o pH 4 (nezaměňovat s kalibračním roztokem). Když je elektroda dlouho na vzduchu, vyschne a měří pomalu a je nestabilní. V takovém případě je dobré nechat elektrodu přes noc v pufru o pH 4 nebo v čerstvém 3M KCl nebo v 0.1M HCl (v HCl ale nesmí být ponořen referenční otvor na boku). Bylo dokázáno, že delší skladování elektrody v destilované vodě (i ohřáté) vede k ochuzování elektrolytu o tolik potřebné ionty a výrazně se tím snižuje životnost elektrody.

• Při krátkodobým uložení elektrody (např. mezi jednotlivým měřením) použijeme nádobu naplněnou vodou z kohoutku.

• Skleněné membrány se vůbec nedotýkáme rukou. Povrchová poškození a otírání prsty vede ke snižování přesnosti měření.

• Pokud se v elektrodě objeví vzduchové bublinky, pokusíme se je odstranit obrácením elektrody a lehkým třepáním. Když se nám nepovede vzduch odstranit, je nutné elektrodu vyměnit.

• Elektrodu skladujeme v suchém prostředí v teplotním rozmezí 10°C až 30°C. Při poklesu okolní teploty pod bod mrazu, může dojít k poškození elektrody.

• Měření provádíme při teplotách roztoků 0°C až 80°C, když vlastníme elektrodu s teplotní sondou. Při teplotách nad 80°C dochází k nevratnému poškození skleněné membrány a elektrolytu.

• Někdy se může stát, že pH metr ukazuje nestabilní hodnoty. Pravděpodobně jsou na povrchu membrány usazeniny. Elektrodu vykoupeme po 10 minutách v následujících roztocích: 0.1M HCl, 0.1M NaOH a 0.1M HCl.

• Olejový film na elektrodě může také ovlivnit měření: omyjeme ji v 75% ethanolu, opláchneme destilovanou vodou a několik hodin necháme v pufru o pH 4 nebo v roztoku 3M KCl.

• Elektroda musí být ponořena v měřeném roztoku jen po nezbytně nutnou dobu.

Typy elektrod:

Na běžné měření se používají klasické skleněné elektrody. Měřená kapalina nesmí obsahovat chemikálie reagující se stříbrem a musí obsahovat alespoň 5% vody.
Pokud potřebujeme změřit pH půdy, je lepší zvolit skleněnou elektrodu s více membránami (diafragmami). Elektroda má podstatně nižší životnost než samotný pH metr. Pokud již ani čistící metody nepomůžou obnovit měřící schopnosti přístroje, není nutné koupit celý nový pH metr, ale pouze vyměníme skleněnou elektrodu.